=== POLITYKA PRYWATNOŚCI ===

Niniejsza „Polityka prywatności”, zw. dalej Polityką, stanowi doprecyzowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz opisuje środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu ich zabezpieczenia, zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

PHU Evercom Paweł Nogowicz

ul. Codzienna 8C

03-668 Warszawa

DANE KONTAKTOWE

E-mail: evercom@evercom.pl

Telefon: +48 22 678 01 12

Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez przeszkolenie użytkowników.

Evercom przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 i art. 25 RODO, czyli zgodnie z zasadami:

 1. zgodności z prawem,
 2. rzetelności i przejrzystości,
 3. zasadą ograniczenia celu,
 4. minimalizacji danych,
 5. prawidłowości danych,
 6. ograniczenia przechowywania,
 7. integralności i poufności,
 8. ochrony danych w fazie projektowania,
 9. domyślną ochroną danych.

Niniejsza Polityka będzie miała zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez EVERCOM w szczególności w związku z realizacją:

 1. obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy,
 2. umów ze współpracownikami,
 3. umów handlowych,
 4. umów na organizację szkoleń, praktyk, itp.,
 5. innych zadań niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania EVERCOM.


ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/ przetwarzania danych
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością Evercom, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Evercom lub wyrażonej przez osobę fizyczną zgody. Art.6 ust.1 lit. f RODO, art.6 ust.1 lit. a RODO, art.10 ust.2 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

2) jeżeli wyrazili Państwo zgodę marketingową- do wycofania udzielonej zgody.

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby fizycznej. Art.6 ust.1 lit. f RODO Do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy.
Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenia towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia. Art.6 ust.1 lit. b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego realizacji i świadczenia gwarancji).
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Evercom. Art.6 ust.1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z art.74 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

DANE ZBIERANE PRZEZ EVERCOM

Dane osobowe pozyskiwane są z wymienionych źródeł:

– bezpośrednio od osób fizycznych,

– od podmiotu, w imieniu którego osoba fizyczna występuje (imię, nazwisko, numer telefonu,  adres e-mail, stanowisko służbowe),

– ze źródeł publicznie dostępnych (nazwa firmy, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Evercom w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

– pracownikom oraz współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych,

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i prawne,

– podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji),

– innym podmiotom, osobom lub organom- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Evercom stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz fizyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

 

=== ZASTRZEŻENIA PRAWNE ===

Wchodząc na strony Evercom akceptują Państwo warunki ich użytkowania i zastrzeżenia prawne.

Ochrona praw Evercom

Nazwa i logo Evercom® są prawnie zastrzeżonymi znakami w Urzędzie Patentowym RP.

Kopiowanie oraz wykorzystywanie artykułów i grafik publikowanych w witrynie www.evercom.pl bez zezwolenia jest zabronione.

Wszelkie prawa do wykorzystywania w dowolny sposób, kopiowania i rozpowszechniania materiałów pisemnych i grafik zamieszczonych na stronach internetowych firmy Evercom są zastrzeżone zgodnie z zasadami prawa autorskiego.

Nazwa firmy Evercom oraz jej logo nie mogą być używane w żadnej formie i żadnym celu handlowym, marketingowym, reklamowym oraz w informacyjnych publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody Evercom.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Copyright by Evercom

Ochrona praw innych firm

Nazwy, znaki towarowe i informacje stanowią własność firm do których należą, są zastrzeżone i zostały użyte w witrynie internetowej Evercom wyłącznie w celach informacyjnych.

Oprogramowanie dostępne w witrynie jest chronione prawem autorskim. Pobranie oprogramowania i jego użytkownie jest różnoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkowników warunków licencji.

Prywatność

Przekazanie poprzez witrynę internetową Evercom informacji obejmujących dane osobowe oznacza wyrażenie zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Evercom.

Nasza firma uważa, że ochrona danych osobowych ma podstawowe znaczenie dla Państwa. Dlatego też oświadczamy, że informacje zawierające dane osobowe są właściwie zabezpieczane i przechowywane w naszej firmie zgodnie z przyjętą w tej kwestii polityką i przepisami prawa zapewniającymi ochronę danych. Evercom nie będzie przekazywać posiadanych danych osobowych. Dane te mogą być używane do celów marketingowych, handlowych i statystycznych.

Rozumiejąc i respektując prawo Państwa do prywatności informujemy, że dane osobowe zbierane są przez naszą firmę wyłącznie w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zapewnienia lepszej obsługi.

Polityka dotycząca stosowania i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych należących do Evercom dostępna jest na stronie Polityka cookies

Wyłączenie odpowiedzialności

Evercom dokłada wszelkich starań, aby ustrzec się błędów w zawartości serwisów internetowych. Informacje umieszczone na stronach mogą jednak zawierać nieścisłości lub błędy, są także stale aktualizowane. Evercom nie daje żadnych gwarancji, co do całkowitej poprawności publikowanych informacji, ani nie odpowiada za ich użycie w jakimkolwiek zastosowaniu. Evercom nie odpowiada za przydatność publikowanych informacji i programów.

Evercom nie odpowiada za jakiekolwiek skutki wynikające z korzystania z łącz do innych stron internetowych znajdujących się na stronach Evercom. Umieszczenie łącza na witrynie Evercom nie oznacza jakiegokolwiek stosunku czy opinii Evercom, co do zawartości stron, do których prowadzi.

Evercom nie odpowiada za jakiekolwiek skutki i straty związane z zastosowaniem informacji i oprogramowania publikowanego w serwisach internetowych Evercom. W szczególności dotyczy to utraty danych, zniszczenia sprzętu i innych strat materialnych oraz niematerialnych.